CONDIŢIILE GENERALE DE VÂNZARE A MĂRFURILOR

 

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Aceste Condiţii generale reglementează toate vânzarile realizate de FURTUNURI GROUPSRL, cu sediul în Bucureşti şi adresa de adninistrare, Bucuresti, Sector 5, Strada Toporasi, Nr. 2-6, et.2-1, CUI 16165382, J40/2663/2004, denumită în continuare Vânzătoare şi Cumpărătorii ei, dispoziţii ca stabilite anterior şi condiţiile în care se transferă dreptul proprietăţii asupră mărfurilor vândute şi plata preţului lor.

1.2. Aceste Condiţii generale se consideră acceptate necondiţionat de către Cumpărător după:

1.2.1. Cumpărătorul declară printr-un reprezentant, în scris, că acceptă Condiţiile generale la care Vânzătorul vinde. Pentru acceptare în scris se consideră şi confirmarea prin fax sau prin semnătura electronică.

1.2.2. Cumpărătorul este conştient de Condiţiile generale şi nu le contestă până la momentul în care marfa este livrată.

1.3. Amendamentele Condiţiilor generale se consideră aprobate necondiţionat de către Cumpărător după ce acesta a fost informat cu privire la schimbările modurilor prevăzute în textele anterioare.

1.4. Părţile unui contact scris, ale unei anexe pe lângă astfel de contract, şi/sau ale unei facturi într-o formă pregătită de către Vânzător pot conveni între ei şi alte condiţii decât Condiţiile generale. Aceste condiţii sunt specificate în contractul scris, în anexa pe lângă astfel de contract şi/sau în factură într-o formă pregătită de către Vânzător şi vor avea efect doar pentru vânzarea propriu-zisă. În acest caz, la discrepanţă între cele convenite de către părţi şi Condiţii generale, va avea efect cele convenite.

2. ÎNCHEIEREA TRANZACŢIEI

2.1. Tranzacţia vânzării comerciale se consideră încheiată după ce: oferta Vânzătorului a fost confirmată în scris de către Cumpărător; sau o comandă a Cumpărătorului a fost acceptată şi confirmată de către Vânzător; sau o factură a fost pregătită bilateral conţinînd datele mărfurilor vândute, ale preţurilor, ale cantităţilor şi ale termenului şi modului de plată; sau un contract scris a fost încheiat; sau o anexă pe lângă astfel de contract; sau marfa a fost livrată cu nota de livrare a mărfii într-o formă pregătită de către Vânzător.

2. ÎNCHEIEREA TRANZACŢIEI

2.2. Prezentele Condiţii generale se consideră acceptate necondiţionat de către Cumpărător după ce acesta prin reprezentatul lui:

- în scris sau prin fax sau prin semnatura electronică a confirmat condiţiile; sau

- nu s-a opus, în scris, după prezentarea, livrarea sau cunoaşterea a acestora; sau

- a format, prin reprezentantul lui: o factură, şi/sau o factură-proformă, şi/sau o notă de livrare a mărfii, şi/sau o DECLARAŢIE, în care confirmă necondiţionat acceptarea prezentelor Condiţii generale.

2.3. Vânzătorul nu este obligat prin comenzile formulate de către Cumpărător. Cele din urmă sunt obligătoare pentru Vânzător atunci când pe baza aceloraşi este emisă o factură-proformă şi aceasta este platită integral de către Cumpărător.

 

3.LIVRAREA MĂRFII

3.1. Livrarea mărfii către Cumpărător sau un reprezentant al lui trebuie să fie făcută în depozitele Vânzătorului, după pregătirea din partea Vânzătorului a unei facturi sau a unui aviz de mărfuri. Data de livrare este considerată ziuă în care mărfurile sunt livrate către Cumpărător, respectiv data documentului emis la livrare.

3.2. Încărcarea şi transportul mărfurilor se asigură în întregime la cheltuiala Cumpărătorului, riscul lipsei sau al deteriorării mărfurilor se transferă către Cumpărător din momentul acceptării şi în depozitul Vânzătorului.

3.3. Cumpărătorul este obligat să facă manipulările de încărcare, transport şi depozitare a mărfurilor la propriul lui risc şi cu forţa de muncă a sa, acţionând cu grija şi respectând regulile obişnuite de sigurantă.

3.4. Se poate aranja livrarea mărfurilor în altă locaţie sau către un transportator. În aceste cazuri, riscul de pierdere şi deteriorare a mărfurilor trece asupră Cumpărătorului din momentul în care acestea ies din depozitul Vânzătorului.

4. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII SI AL RISCULUI

4.1. Cumpărătorul plăteşte costul mărfurilor imediat înainte de sosirea lor la depozitul Vânzătorului sau în termenii şi la condiţii, stabilite în factura pregătită din partea Vânzătorului.

4.2. Dreptul de proprietate asupră mărfurilor achiziţionate precum şi riscul de pierderea şi/sau deteriorarea acestora accidentală se transferă de la Vânzător la Cumpărător în momentul primirii acestora în depozitul Vânzătorului.

4.3. În cazul în care Cumpărătorul nu apare să primească mărfurile în termenul prevăzut sau după notificare, Vânzătorul poate anula contractul sau acordul, fără să dea o perioadă suplimentară.

5. PREŢURI, TERMENI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ. GARANŢII DE PLATĂ

5.1. Preţurile mărfurilor vândute sunt stabilite şi urmează fie înţelese la termeni EXW (Ex Works), în conformitate cu Incoterms 2010.

5.2. Excepţia cazurilor în care se specifică altfel în mod expres, se acceptă că preţul Mărfii este exclusiv Taxa pe valoare adăugată.

5.3. Preţul este convenit între părţi şi se înscrie la elaborarea unei facturi-proformă sau la confirmarea scrisă a unei oferte, comenzi sau în factură într-o formă pregătită de către Vânzător. La o schimbare obiectivă a termenilor de preţ (creştere în rată de schimb, comisioane, taxe, etc.) Vânzătorul are dreptul să crească preţurile până la dimensiunea corespunzătoare.

5.4. Toate preţurile ale mărfurilor se stabilesc între părţi într-o formă scrisă de realitate, preţuri stabilite într-o convorbire telefonică, pentru care nu există o confirmare scrisă, nu au vigoare obligatorie pentru părţi.

5.5. Vânzătorul facturează Cumpărătorului vânzările realizate în conformitate cu legislaţia aplicabilă la momentul vânzării.

5.6. Cumpărătorul plăteşte preţul facturat imediat la livrarea mărfurilor.

5.7. Acordul de plata amânată sau în avans a mărfurilor este permis numai în cazul în care este precizat în mod specific într-un contract scris, într-o anexă pe lângă unui astfel de contract, şi/sau într-o factură-proformă, şi/sau într-o factură într-o formă pregătită de către Vânzător.

5.8. Cumpărătorul este obligat la amânare să îndeplinească pe deplin obligaţiile sale de plată cel mai târziu în ziua stabilită în factură ca termenul ultim de plată. Obligaţiile restante se consideră efectuate în momentul în care contul Vânzătorului este creditat cu sumele datorate conform facturilor.

5.9. Cumpărătorul este obligat să asigure cererile Vânzătorului pentru costul mărfurilor văndute să:

- furnizeze Vânzătorului informaţii despre băncile referente şi numărul conturilor bancare, la care este obligat să direcţioneze veniturile sale de la cifra de afaceri comercială;

- să prezinte Vanzatorului “Fila CEC” avalizata de banca Cumparatorului;

- să prezinte Vanzatorului Bilet la ordin” avalizat de banca Cumparatorului;

- elibereze la cerere de către Vânzătorul bilete la ordin în favoarea aceluiaşi la condiţii de „fără cheltuieli şi fără protest” pentru sumele, acoperind creanţele lui.

5.10. La un preţ de peste 2 000,00 /două mii/ de EUR sau echivalentul lor în RON Vânzătorul poate solicita de la Cumpărător garanţii suplimentare comerciale: gaj comercial, garanţie bancară, asigurare, ipotecă etc. La discreţia sa Vânzătorul poate solicita garanţii suplimentare comerciale şi în alte cazuri.

5.11. Plata preţului se va face printr-un transfer bancar, la un cont bancar specificat de către Vânzător sau în numerar:

- în depozitul Vânzătorului la adresă: Fundatura Harmanului str. , Nr. 1A , Brasov , Romania;

- la livrare la domiciliu a angajatorilor Vânzătorului;

- la livrare prin firme de curierat, cu ordinul de plată, plătit la primirea mărfurilor.

5.12. Toate sumele pe plăţile amânate negociate devin scadente imediat în caz în care Cumpărătorul declară faliment, lichidare sau transformare.

5.13. Moneda de plată: în LEI româneşti de către persoanele fizice şi juridice române – Cumpărători şi în EUR de către persoanele juridice strâine – Cumpărători.

5.14. Cumpărătorii – persoanele fizice şi juridice române plătesc preţul mărfii în lei româneşti, la rata de vânzare de EUR a lui RAIFFEISEN BANK – ROMÂNIA în ziua în care plata a fost făcută.

5.15. Toate comisioanele bancare sunt plătite de către Cumpărător.

5.16. Plata se consideră făcută după intrarea sumei în contul bancar al Vânzătorului.

5.17. În caz de întârziere a plăţilor sau o altă neîndeplinire a obligaţiilor Cumpărătorului, Vânzătorul are dreptul de a cere satisfacerea creanţelor sale printr-o realizare a prestaţiilor acordate de către Cumpărător.

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ALE VÂNZĂTORULUI

6.1. Vânzătorul livrează mărfurile Cumpărătorului conform Condiţiilor generale.

6.2. Vânzătorul emite o factură pentru vânzarea făcută într-o formă pregătită de el, iar la cerere din partea Cumpărătorului – şi alte documente.

6.3. În cazul în care Cumpărătorul este în întârziere de primire a mărfii, Vânzătorul poate:

- s-o predea pentru păstrarea în sigurantă;

- s-o vândă la preţuri de piaţă după ce notifică Cumpărătorul;

- în cazul unor circumstanţe care amenintă interesele Vânzătorul s-o vândă fără preaviz;

6.4. Cheltuielile făcute de către Vânzător în legătură cu acţiunile în temeiul alineatului precedent sunt plătite de către Cumpărător.

6.5. Vînzătorul are dreptul să primească preţul convenit pentru marfa respectivă.

6.6. Vînzătorul are dreptul la întârzierea unor plăţi din partea Cumpărătorului, să primească dobânzile de întârziere şi penalităţile datorite în conformitate cu prezentele Condiţii generale.

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI

7.1. Cumpărătorul este obligat să plătească preţul mărfii în dimensiune, mod, şi termeni stabilite în Condiţiile generale şi/sau într-un contract scris, într-o anexă pe lângă unui astfel de contract, într-o factură-proformă, şi/sau într-o factură într-o formă pregătită de către Vânzător.

7.2. Neavând originalul facturii emise de către Vânzător nu va scuti Cumpărătorul de obligaţia sa de plată a mărfurilor primite.

7.3. Cumpărătorul este obligat la întârzierea unor plăţi să plătească dobânzile şi penalităţile aferente restanţelor în conformitate cu prezentele Condiţii generale.

7.4. Cumpărătorul este obligat să primească şi ridice mărfurile.

7.5. Cumpărătorul este obligat să examine mărfurile în termen de 3 zile de la primirea lor şi dacă nu îndeplinesc cerinţele, să notifice imediat Vânzătorul. În cazul în care Cumpărătorul nu reuşeşte să facă astfel, marfa este considerată complet aprobată.           

8. GARANŢII. RECLAMAŢII

8.1. Vânzătorul declară că dispune de toate documentele necesare în legătură cu vânzările făcute de către el ale unor mărfi în conformitate cu legislaţia aplicabilă la momentul vânzării.

8.2. Vânzătorul va prezenta, la cerere din partea Cumpărătorului, documente în legătură cu mărfurile vândute de către el, în conformitate cu legislaţia aplicabilă la momentul vânzării.

8.3. Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de reclamaţie, în cazul în care a solicitat imediat defectele observate şi lipsele de conformitate în faţa Vânzătorul, dar nu mai târziu de 3 /trei/ zile de la data producerii lor. După termenul specificat mărfurile se consideră acceptate fără comentarii de către Cumpărător.

8.4. Reclamaţia urmează să fie depusă în scris cu descriere exactă a naturii defectelor invocate şi este supusă aprobării după stabilirea faptului că apariţia lor nu se datorează unei încărcări cărace, a transportului, a depozitării sau a folosirii incorecte de către Cumpărător.

8.5. Cumpărătorul îşi pierde dreptul de reclamaţie:

- în ceea ce priveşte defectele, care pot fie observate la vederea netedă a articolului (inclusiv şi cele de pe ambalaj) din momentul, în care primeşte marfa de la Vânzător, la condiţiile EXW (Ex Works), în conformitate cu Incoterms 2010;

- la orice amestecare, prelucrare, utilizare sau reambalare a mărfurilor, care se consideră un semn necondiţionat al acceptării lor.

8.6. Toate reclamaţiile şi garanţiile sunt excluse după ce Cumpărătorul vinde marfa către părţi terţe, cu excepţia cazurilor, în care legea prevede altfel.

8.7. Vânzătorul nu este responsabil pentru utilizarea corectă a mărfurilor, efectuarea unor teste cu aceleaşi şi producţia unor produse conexe.

8.8. Meritele unor reclamaţii solicitate sunt evaluate de către Vânzător, pe baza probelor prezentate sau la observarea directă a mărfurilor reclamate.

8.9. La respectarea unei reclamaţii Vânzătorul poate oferi mărfuri de calitate pe contul sau în schimb sau să reducă preţul cu nu mai mult decât 10 % /zece la sută/ din valoarea contractată a mărfurilor.

8.10. Abateri mici, obişnuite în relaţii de afaceri sau inevitabili tehnic, în cantitate, calitate şi dimensiune nu pot fie reclamate.

8.11 La aducerea unor dezacorduri de cantitate sau de calitate, Cumpărătorul nu este exonerat de obligaţia sa de a plăti mărfurile, care nu au fost refuzate sau de alte obligaţii ale sale către Vânzător.

8.11. Orice altă răspundere a Vânzătorului cu excepţia răspunderii de reclamaţie angajate pe ordinea sus menţionată, este exclusă conform prezentelor Condiţii generale.

8.12. Articol 8.11. din prezentele Condiţii generale nu afectează utilizatorii, ale căror drepturi sunt reglementate de legea 449/2003.

9. SECRET COMERCIAL

9.1. Cumpărătorul este obligat să respecte condiţiile de confidenţialitate cu privire la orice informaţii, pe care acesta învaţă în legătură cu executarea contractelor care fac obiectul prezentelor Condiţii generale, atât în timpul exploatării, cât şi după încetarea acestor contracte.

10. RĂSPUNDEREA LA EŞEC.

10.1. Oarecare dintre părţi poate rezilia contractele, încheiate în conformitate cu prezentele Condiţii generale printr-o notificare scrisă, trimisă celeilalte părţi în cazul în care aceasta nu îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin în temeiul acestora. În acest caz toate obligaţiile părţilor devin imediat exigibile.

10.2. Cumpărătorul nu poate rezilia un contract în cazul în care cantitatea mărfurilor livrate se abate nesemnificativ de cele contractate.

10.3. În cazul alineatului precedent Cumpărătorul plăteşte mărfurile reale primite.

10.4. Vânzătorul poate rezilia contractele încheiate fără preaviz în cazul în care Cumpărătorul nu reuşeşte să îndeplinească oarecare dintre obigaţiile sale care îi revin în temeiul prezentelor Condiţii generale sau cele contractate suplimentar şi/sau în ceea ce priveşte acelaşi o procedură de lichidare, insolvenţă sau transformare în conformitate cu legislaţia românească este deschisă.

10.5. La întârzierea efectuării plăţii Cumpărătorul datorează Vânzătorului o pedeapsă în valoare de 1/360 din dobândă de bază + 30 de puncte pentru fiecare zi de întârziere, stabilită asupra valorii plăţii întârziate, toate sumele facturate la momentul întârzierii se aplică în întârziere şi asupră lor se calculează o pedeapsă. Pedepsele pot depăşi valoarea de la care se calculează.

10.6. În cazul în care Cumpărătorul nejustificat refuză să accepte marfa, Vânzătorul poate rezilia unilateral contractul şi are dreptul la o penalizare în valoare de 35 % /treizeci şi cinci la sută/ din preţul mărfii. Această pedeapsă poate fi capturată de preţul plătit în avans sau o parte a acestuia şi de securitatea comercială suplimentară.

10.7. La neîndeplinire a oricărei obligaţie a prezentelor Condiţii generale sau cele contractate suplimentar, Cumpărătorul datorează o pedeapsă în valoare de 30% /treizeci la sută/, stabilită asupra valorii cifrei de afaceri totală a vânzărilor sau a vânzărilor nedesfăşurate, încălcând prezentele Condiţii generale sau cele contractate suplimentar, precum şi recuperarea tuturor pagubelor şi a profiturilor pierdute, suferite de către Vânzător ca urmare a eşecului.

10.8. Vânzătorul nu este răspunzător pentru eşec, cauzat de forţa majoră (calamităţi naturale, tulburări sociale, o acţiune a unui organ municipal sau de stat, etc). Îndeplinirea obligaţiilor se suspendă pe durata forţei majore.

10.9. La neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin în conformitate cu secţiunea 9. 1. partea culpă datorează o pedeapsă în valoare de 1 000,00 /o mie/ de EUR.

11. DISPOZIŢII FINALE

11.1. Toate comunicările şi avizele între părţi vor fi în scris pentru realitate. Forma scrisă se consideră îndeplinită la mesaje prin fax sau prin semnătura electronică.

11.2. Invaliditatea unei dintre clauzele Condiţiilor generale sau a condiţiilor convenite suplimentar nu aduce la nulitatea unei alte clauze sau a prezentelor Condiţii generale şi/sau a celor contractate ca întregime.

11.3. Pentru orice litigiu cu privire la existenţa şi funcţionarea prezentelor Condiţii generale sau în legătură cu încălcarea lor, inclusiv disputele şi neînţelegerile privind validitatea, interpretarea, încălcarea sau performanţă, precum şi pentru toate chestiile nerezolvate în Condiţiile generale şi/sau într-un contract scris, într-o anexă pe lângă unui astfel de contract, şi/sau într-o factură-proformă, şi/sau într-o factură într-o formă pregătită de către Vânzător, se aplică legea română în vigoare, părţile stabilesc relaţiile sale printr-un acord. În absenţa unui acord, diferendul va fi referit pentru rezolvare la instanţele judecătoreşti competente din România.

11.4. Aceste Condiţi generale se aplică până la abrogarea lor expresă sau înlocuirea cu altele.

 

Prezentele Condiţii generale de vânzare a mărfurilorau fost adoptate cu decizia Adunării generale a asociaţilor societăţii Furtunuri Group SRL şi intră în vigoare cu efect de la 09.09.2011.